Privātuma politika

Privātuma politika

Executive Search Baltics SIA

PRIVĀTUMA POLITIKA

 1. Šī politika

Šo politiku nodrošina Executive Search Baltics SIA (“Executive Search Baltics SIA”, “mēs” ), un tā paredzēta personām ārpus mūsu organizācijas, ar kurām mēs komunicējam, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar, kandidātiem, dalībniekiem un avotiem (kopā, “jūs”). Šajā politikā definētie termini ir izskaidroti turpmāk (L) sadaļā.

Šīs politikas nolūkos Executive Search Baltics SIA ir datu pārzinis. Kontaktinformācija norādīta turpmāk (L) sadaļā.

Šo politiku var grozīt vai atjaunināt laiku pa laikam, lai atspoguļotu mūsu praktiskās darbības attiecībā uz personas datu apstrādi, vai izmaiņas saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu. Mēs aicinām Jūs uzmanīgi izlasīt šo politiku un periodiski ieskatīties šai lapā, lai izskatītu visas izmaiņas, kādas mēs varētu veikt saskaņā ar šīs politikas nosacījumiem.

 1. Jūsu personas datu apstrāde

Personas datu vākšana: Mēs varam vākt personas datus par Jums, tādus kā Jūsu vārds, adrese un kontaktinformācija. Piemēri avotiem, no kuriem mēs vācam personas datus, ir šādi:

 • Mēs varam iegūt Jūsu personas datus, kad Jūs mums tos sniedzat (piemēram, kad Jūs sazināties ar e-pasta, tālruņa palīdzību, vai jebkurā citā veidā).

 • Mēs varam vākt Jūsu personas datus parastajā veidā, mūsu savstarpējās komunikācijas laikā (piem., ja mēs piedāvājam sazināties Jums ar mūsu klientiem, mēs varam vākt Jūsu personas datus, kas attiecināmi uz tādu piekļuvi no klienta puses, kā Jūsu dzīves apraksts).

 • Mēs varam iegūt Jūsu personas datus no citiem Amrop uzņēmumu tīkla biedriem tādā pakāpē, kādā mums to nodrošina šie biedri.

 • Mēs varam vākt Jūsu personas datus, ja Jūs acīmredzami vēlaties tos padarīt publiski pieejamus, ieskaitot sociālos tīklus (piem., mēs varam vākt Jūsu personas datus no Jūsu sociālo tīklu profila (profiliem), tādā pakāpē, kā Jūs vēlaties, lai Jūsu profils būtu publiski pieejams mūsu darbiniekam).

 • Mēs varam iegūt Jūsu personas datus no trešajām personām, kas tos mums piegādā (piem., iepriekšējie darba devēji, personāla atlases novērtētāji un tiesībsargājošās iestādes).

 • Mēs varam, ar Jūsu iepriekš izteiktu rakstisku piekrišanu, veikt sagatavotības pārbaudes saskaņā ar aizsardzību, ko nosaka spēkā esošā likumdošana.

Personas datu izveidošana: Mēs arī varam izveidot personas datus par Jums, tādus kā interviju ierakstus, kurās Jūs piedalāties. Šie personas dati palīdz mums veikt mūsu darbības un pārvaldīt mūsu leģitīmās biznesa intereses.

Personas dati, ko sniedzat par citiem: Dažās situācijās Jūs varat sniegt mums personas datus par citiem. Piemēram, Jūs varat kļūt par avotu un sniegt komentārus par kandidātu vai dalībnieku. Vienmēr, kad Jūs sniedzat šādus personas datus, mēs paļaujamies uz Jums pārliecībā, ka Jums ir tiesisks pamats sniegt mums šādus personas datus, un ka Jūs esat ievērojuši spēkā esošo likumdošanu un šīs politikas noteikumus. Ja Jūs šādi nevarat rīkoties, lūdzu atturieties no trešo personu personas datu sniegšanas mums.

Būtiski personas dati: Jūsu personas datu kategorijas, ko mēs varētu apstrādāt, ietver:

Nolūks

Veidi

Tiesiskais pamats

Kandidāta atsauksmju vākšana no Jums

Vārds

Piekrišana vai mūsu klienta leģitīmā interese (lai pieņemtu darbā darbiniekus), ja Jūs neesat bijis(-usi) iesaistīts(-a) mūsu atlases projektos

Uzvārds

Amats

Kontaktinformācija

Mārketings: Informācija par novērtējumiem, darba pienākumiem vai vadības konsultāciju pakalpojumiem

Vārds

Piekrišana

Uzvārds

Kontaktinformācija

Uzskatīt Jūs par kandidātu SIA Executive Search Baltics klientiem un saglabāt Jūsu profilu datu bāzē

Dzīves apraksts (CV)

Mūsu klienta leģitīmas intereses nokomplektēt darbiniekus tirgus izpētes stadijā. Mēs lūgsim Jūsu piekrišanu, ja mēs izvēlēsimies uzaicināt Jūs uz interviju, vai lai nodotu klientam Jūsu personas datus.

Vārds

Tālruņa numurs

E-pasta adrese

Iegūtā izglītība

Darba stāžs

Grāds (i) un cita kvalifikācija

Valodu zināšanas un citas prasmes

Pavalstniecība

Esošais amats un pienākumi / funkcijas

Alga un informācija par kompensācijām (ieskaitot ārpus algas kompensācijas, prēmijas un stimulus un citu finansiālu informāciju)

Informācija par ikgadējo atvaļinājumu

Informācija pa pensionēšanos un pensiju

Izpildes novērtējumi un disciplinārā informācija

Apsvērumi un viedokļi attiecībā uz kandidāta piemērotību konkrētajam amatam klienta organizācijā

Iesaistīšanās sociālajos tiklos un aktivitāte

Apmācības un izaugsme

Spēkā esošās politikas, procedūru, standartu un attiecīgo aptauju ievērošana

Sensitīvo personas datu apstrāde: Mēs necenšamies vākt vai citādāk apstrādāt Jūsu sensitīvos personas datus, izņemot ja:

 • apstrāde ir nepieciešama vai atļauta saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu (piem., jāievēro diversitātes ziņošanas pienākumu);

 • apstrāde ir nepieciešama noziedzības atklāšanai un novēršanai;

 • apstrāde ir nepieciešama juridisko tiesību nodibināšanai, izmantošanai vai aizsardzībai; vai

 • mēs esam, saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, saņēmuši Jūsu skaidri izteiktu, iepriekšēju piekrišanu pirms sensitīvo personīgo datu apstrādes (kā iepriekš minēts, šis tiesiskais pamats tiek izmantots vienīgi apstrādē, kas ir pilnībā brīvprātīga– tas netiek izmantots apstrādē, kas ir nepieciešama vai kaut kādā veidā obligāta).

 1. Personīgo datu izpaušana trešajām personām

Mēs varam izpaust Jūsu personas datus citiem Amrop Partnerības tīkla biedriem leģitīmos biznesa nolūkos (ieskaitot pakalpojumu nodrošināšanu Jums un pārvaldot mūsu vietnes) saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

Turklāt, mēs varam izpaust Jūsu personas datus:

 • mūsu klientiem, nolūkā sniegt pakalpojumus šiem klientiem saskaņā ar šīs politikas noteikumiem;

 • trešajām personām – personas datu operatoriem (tādiem kā sagatavošanas pārbaužu pakalpojumu sniedzējiem), kas atrodas jebkur pasaulē, atbilstoši prasībām, kas norādītas zemāk šajā (C) sadaļā.

Ja mēs nolīgstam trešo personu – personu datu operatoru, lai apstrādātu Jūsu personas datus, personas datu operators ievēros spēkā esošās līgumsaistības, lai: (i) apstrādātu personas datus vienīgi saskaņā ar mūsu iepriekšējām rakstītām instrukcijām; un (ii) veiktu pasākumus personas datu konfidencialitātes un drošības aizsardzībai, vai (iii) tam būs ar likumu noteikts konfidencialitātes pienākums.

 1. Personas datu starptautiska pārsūtīšana

Ņemot vērā mūsu biznesa darbības globālo raksturu, mums varētu būt nepieciešama Jūsu personas datu nosūtīšana citiem uzņēmumiem Amrop Partnerības tīklā un trešajām personām, kā iepriekš minēts (C) sadaļā šajā politikā norādīto nolūku dēļ. Šī iemesla pēc mēs varam nosūtīt Jūsu personas datus uz citām valstīm, kur varētu būt atšķirīga likumdošana un datu aizsardzības atbilstības prasības nekā tās, kuras ir spēkā valstī, kurā atrodaties. It īpaši, Jūsu personas dati var tikt izpausti citiem Amrop Partnerības tīkla biedriem tādā pakāpē, kas ir atbilstošs sakarā ar piekļuvi no klienta puses, attiecībā uz kuru Jūs esat kandidāts, vai jebkuru vadības novērtējumu, kurā Jūs esat dalībnieks.

Mēs pārsūtam Jūsu personas datus uz citām valstīm, ievērojot līguma standartklauzulas.

 1. Datu drošība

Mēs esam īstenojuši atbilstīgus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, kas paredzēti, lai aizsargātu Jūsu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, zudumu, izmainīšanu, neautorizētu izpaušanu, neautorizētu piekļuvi un citiem neautorizētiem veidiem saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

Jūs esat atbildīgs/a nodrošināt, lai visi personas dati, kurus Jūs sūtat mums, tiktu droši nosūtīti.

 1. Datu precizitāte

Jūsu personas dati, kurus mēs apstrādājam, tiks saglabāti, ievērojot precizitāti, un ja nepieciešams, tiks atjaunināti. Mēs veicam visus iespējamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka:

 • Jūsu personas dati, kurus mēs apstrādājam, ir precīzi, un ja nepieciešams, tiek atjaunināti, un

 • Jūsu personas dati, kurus mēs apstrādājam, un kuri nav precīzi (ņemot vērā nolūkus, kādiem tie tiek apstrādāti) tiek nekavējoties izdzēsti vai koriģēti.

Laiku pa laikam mēs varam lūgt Jūs apstiprināt Jūsu personas datu precizitāti.

 1. Datu minimizēšana

Mēs veicam visus iespējamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati, kurus mēs apstrādājam, tiktu limitēti līdz personas datiem, kas saprātīgā apjomā nepieciešami nolūkiem, kas norādīti šajā politikā.

 1. Datu saglabāšana

Mēs saglabāsim Jūsu personas datu kopijas veidā, kas pieļauj identificēšanu tikai tik ilgi, cik nepieciešams saistībā ar šajā politikā norādītiem nolūkiem, ja vien spēkā esošā likumdošana nepieļauj vai nepieprasa saglabāšanu lielākā laika periodā.

Kritēriji ilguma noteikšanai, kādā mēs saglabāsim Jūsu personas datus, ir šādi: mēs saglabāsim Jūsu personas datus tik ilgi, kamēr mums būs Jūsu atļauja sazināties ar Jums. Ja Jūs vēlēsieties anulēt šo atļauju, Jūs to varat izdarīt, izmantojot kontaktinformāciju, kas dota turpmāk (K) sadaļā.

 1. Jūsu likumīgās tiesības

Atbilstoši spēkā esošai likumdošanai Jums ir vairākas tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi, tai skaitā:

 • tiesības pieprasīt Jūsu personas datu, kurus mēs apstrādājam un kontrolējam, piekļuvi vai kopijas;

 • tiesības pieprasīt jebkādu neprecizitāšu izlabošanu Jūsu personas datos;

 • tiesības pieprasīt uz likumīga pamata:

  • Jūsu personas datu, kurus mēs apstrādājam un kontrolējam, izdzēšanu; vai

  • Jūsu personas datu, kurus mēs apstrādājam un kontrolējam, apstrādes ierobežojumus;

 • tiesības iebilst, uz likumīga pamata, pret Jūsu personas datu apstrādi;

 • tiesības pārsūtīt Jūsu personas datus citam pārzinim, atbilstošā pakāpē;

 • ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, tiesības atsaukt šo piekrišanu; un

 • tiesības iesniegt pretenzijas datu aizsardzības iestādei – Latvijas Datu Valsts Inspekcijai attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi.

Jūsu ar likumu noteiktās tiesības līdz ar to netiks ietekmētas.

Lai realizētu vienu vai vairākas no šīm tiesībām, vai lai uzdotu jautājumu par šīm tiesībām vai par jebkuru šīs politikas nosacījumu, vai par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu izmantojiet kontaktinformāciju, kas dota turpmāk (K) sadaļā.

 1. Jūsu pienākumi

Ja esat, un ņemot vērā pakāpi, kādā Jūs esat kandidāts vai dalībnieks, mēs paļaujamies uz Jums, ka Jūs sniegsiet pilnīgus un precīzus personas datus par sevi, tā lai mēs varētu nodrošināt atbilstošus pakalpojumus mūsu klientiem.

Ja esat, un ņemot vērā pakāpi, kādā Jūs esat avots, mēs paļaujamies uz Jums, ka Jūs likumīgā kārtā nodrošināsiet personas datu izpaušanu mums, kā norādīts šajā politikā.

 1. Kontktinformācija

Ja Jums ir kādi komentāri, jautājumi vai bažas par jebkādu šīs politikas informāciju, vai Jums ir citi neskaidri jautājumi attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic Executive Search Baltics SIA, lūdzu sazinieties ar mums pa e-pastu riga@amrop.com vai tālruni +371 67210408.

 1. Definīcijas

 • Kandidāts’ – kandidāts vai potenciāls kandidāts amatam klienta kompānijā.

 • Klients’ – Executive Search Baltics SIA vai jebkura Amrop tīkla biedra klients.

 • Pārzinis’ – institūcija, kas izlemj, kā un kāpēc personas dati tiek apstrādāti. Daudzās jurisdikcijās pārzinim ir galvenā atbildība par spēkā esošo datu aizsardzības likumu ievērošanu.

 • Datu aizsardzības iestāde’ – neatkarīga valsts iestāde, kam ir tiesisks pienākums uzraudzīt atbilstību spēkā esošiem datu aizsardzības likumiem.

 • Vadības novērtējums” – jebkāds vadības novērtēšanas pakalpojums (ieskaitot, bet neaprobežojoties, ar vadības auditu, vadības konsultāciju pakalpojumu, koučingu, komandas veidošanu, komandas efektivitātes analīzi, vai darbības nodošanas plānošanu), ko sniedz pārzinis klientam nolūkā novērtēt pašu personāla vai citu klienta atlasīto personu vadības potenciālu.

 • Dalībnieks’ – jebkura persona, kas piedalās vadības novērtējumā.

 • Personas dati’ – informācija par personu, vai, pamatojoties uz kuru, persona var tikt identificēta. Piemēri personas datiem, kādus mēs varam apstrādāt, ir doti iepriekš (B) sadaļā.

 • Personāls’ – esošais, bijušais vai perspektīvais darbinieks, konsultants, pagaidu strādnieks, praktikants, cits nepastāvīga darba darbinieks, darbuzņēmējs, uz laiku citā darbā pārcelts darbinieks, vai cits personāls.

 • Apstrādāt’, ‘Apstrāde’ vai ‘Apstrādāts’ – jebkas, kas tiek darīts ar personas datiem, automatizēti vai neautomatizēti, kā vākšana, ierakstīšana, organizēšana, strukturēšana, uzglabāšana, adaptēšana vai pārveidošana, atgūšana, konsultēšana, izmantošana, izpaušana ar pārsūtīšanas, izplatīšanas palīdzību, vai citā pieejamības nodrošināšanas veidā, grupēšana vai apvienošana, ierobežošana, izdzēšana vai iznīcināšana.

 • Personas datu operators’ – persona vai institūcija, kas apstrādā personas datus pārziņa vārdā (kas nav pārziņa darbinieks).

 • Sensitīvie personas dati’ – personas dati par rasi vai etnisko izcelsmi, politiskiem uzskatiem, reliģisko vai filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībā, fizisko vai garīgo veselību, seksuālo dzīvi, jebkādiem faktiskiem vai apgalvotiem noziedzīgiem nodarījumiem vai sodiem, nacionālo identifikācijas numuru, vai jebkāda citu informācija, kas tiek uzskatīta par sensitīvu saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

 • Avots’ – jebkura persona, kas sniedz apsvērumu vai viedokli attiecībā uz kandidāta vai dalībnieka īpašībām, jebkādā nolūkā, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar kandidāta vai dalībnieka piemērotību konkrētam amatam.