Personāla novērtēšana

VADĪBAS PRASMJU NOVĒRTĒŠANA ir strukturēta, daudzpusīga, objektīva novērtēšanas metode, pielāgota klienta situācijas problemātikai, kas dod iespēju pārliecināties par līdera kompetencēm gan lielos, gan vidējos uzņēmumos, kā arī salīdzināt konkrēto vadītāju (vai vadības komandu) ar citiem vadītājiem / vadības komandām. Tā ir saistīta ar konkrētu kritēriju kopumu (kas ir specifiski konkrētajam amatam, lomai, vadības līmenim, uzņēmuma darbības nozarei vai attīstības etapam), un sakņojas profesionālos mērījumos un dokumentētos novērojumos.

Kāpēc tā ir noderīga?

VADĪBAS PRASMJU NOVĒRTĒŠANA sniedz padziļinātu un objektīvu vadītāja stipro un vājo pušu novērtējumu, tā ļauj saprast situācijas, kurās šis vadītājs var būt vispiemērotākais un arī situācijas, kas var radīt būtiskus riskus, tādējādi šī metode sniedz būtisku ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesā un mūsu secinājumi var noderēt arī atgriezeniskās saites sniegšanai vadītājam.

Lai pilnībā izprastu vadītāja esošās iemaņas un nākotnes potenciālu, nepieciešama rūpīga un daudzpusīga novērtēšana. Amrop var Jums palīdzēt saprast stratēģiski svarīgākās un izšķirošākās jomas vadītāju vai padomes locekļu darbā, kā arī novērtēt Jūsu vadītāju vai vadības komandas atbilstību šīm jomām un viņu potenciālu. Amrop izvērtē un palīdz saprast – kuras Jūsu specifiskajā situācijā ir kritiskākās un izšķirošākās dimensijas: sākot ar Jūsu uzņēmuma stratēģiju, kultūru un vērtībām un beidzot ar Jūsu iekšējo un ārējo kandidātu vajadzībām.

Ja notiek pilna vadības komandas vai padomes komandas novērtēšana, Amrop var palīdzēt pārliecināties par to, vai vadības komandā ir nepieciešamā iemaņu, profesionālās pieredzes un personību dažādība. Mūsu partneriem ir daudzu gadu pieredze atklājot klientu esošās un nākotnes vajadzības, un ar mūsu padziļinātās izpētes palīdzību mēs nodrošināsim to, lai Jūsu vadības komanda ir pietiekami līdzsvarota un ar daudzpusīgu prasmju kopumu, un ka tā fokusējas uz Jūsu uzņēmumam stratēģiski svarīgākajiem jautājumiem. Mūsu veiktā izvērtēšana ietver arī praktiskas rekomendācijas .

Kad tā ir nepieciešama?

Lai arī VADĪBAS PRASMJU NOVĒRTĒŠANA var palīdzēt uzņēmumam jebkurā tā darbības stadijā, mūsu pieredze rāda, ka visbiežāk uzņēmumi šo pakalpojumu izmantoto sekojošās situācijās:
– Vadītāju potenciāla noskaidrošana, piemēram, atrodot potenciālos pēctečus vadības amatiem;
– Uzņēmumu apvienošanās, pārņemšana. Vadītāju novērtēšana var arīdzan būt daļa no uzņēmuma padziļinātās izpētes;
– Neapmierinoši rezultāti vai situācija, kad komandā novērojama pastiprināta cilvēku aizplūšana vai rotācija;
– Reorganizācijas;
– Jauns vadītājs, kam svarīgi ir iespējami ātri pārliecināties – kāds vadības resurss ir viņa rīcībā, lai iespējami ātri sasniegtu uzstādītos mērķus;
– Vadības vakanču aizpildīšana un iekšējo kandidātu paaugstināšana;
– Kompetenču iztrūkuma jomu identifikācija, lai saprastu – kādā virzienā fokusēt atslēgas vadītāju apmācību un attīstību;
– Jauns stratēģiskais virziens, kam nepieciešamas cita veida kompetences.

Kā tas notiek?

VADĪBAS PRASMJU NOVĒRTĒŠANA tiek paveikta izmantojot sekojošas metodes:
– Strukturētas, uz kompetencēm balstītas intervijas (piedaloties 2 neatkarīgiem un pieredzes bagātiem vērtētājiem);
– CV analīze;
– Stratēģisks uzdevums un/vai situācijas simulācija;
– Atsauksmju pārbaude (Personas iepriekšējās profesionālās pieredzes, snieguma, kvalifikācijas un personības izvērtēšana, iegūstot atsauksmes no vadītāja iepriekšējiem virsvadītājiem, kolēģiem, padotajiem vai sadarbības partneriem (360°);
– Personības testi;
– Salīdzinošais novērtējums ar citiem līdzīgā nozarē vai funkcijā strādājošiem vadītājiem)

VADĪBAS PRASMJU NOVĒRTĒŠANĀ, atkarībā no novērtēšanas mērķa, vadītāju senioritātes un rīkiem, kuri ir klienta rīcībā, tiek izmantotas vismaz 2-3 no iepriekš minētām metodēm. Pamatojoties uz vairāk kā 7000 vadītāju novērtējumiem, Amrop ir iepazinies ar dažādām vadītāju novērtēšanas metodēm un nonācis pie tām, kas salīdzinoši vislabāk prognozē vadītāju sniegumu nākotnē.

Kāds ir rezultāts?

Rezultātā klients saņem visaptverošu un profesionālu katra vadītāja novērtējumu, kā arī secinājumus par vadības komandas kapacitāti ar mūsu secinājumiem un ieteikumiem (ar ko turpināt darba attiecības/ ko aizvietot, kāda attīstības programma ir nepieciešama, lai stiprinātu vadības kapacitāti; kurš no vadītājiem būs pārmaiņu vadītājs, kurš vadītājs iespējams, nebūs spējīgs iet tā ceļa virzienā, kuru jūsu uzņēmums ir iecerējis, utt. ).

Tipiskais process:

1. Priekš-analīze: Identificē uzņēmuma stratēģiskos izaicinājumus, kritiskākās jomas vadītāju darbā un konkrētu kritēriju kopumu kompetenču novērtēšanai. Izpēta uzņēmuma struktūru un kultūru. Vienojas par turpmākajiem procesa soļiem.

2. Novērtēšana: (Ieteicams) divas padziļinātās intervijas (biznesa un personības/sociālā). CV analīze, personības tests, stratēģisks uzdevums, analītisko spēju tests un situācijas simulācijas uzdevums, 360 °atsauksmju ievākšana, motivācijas izvērtēšana.

3. Atskaites un atgriezeniskā saite klientam: kvantitatīva un kvalitatīva stipro un vājo pušu, potenciāla novērtēšana. Rekomendācijas veiksmīgai amata izpildei. Atgriezeniskā saite novērtēšanas dalībniekam un klientam.

4. Pilns izklāsts: Secinājumi un rekomendācijas par vadītājiem individuāli, vadības komandu kopumā.

5. Turpmākie pasākumi un atsekošana: klientam un katram vadītājam atsevišķi.